linkedin twitter blogger

Ffôn : 02920 829 118

Gallwn ddod o hyd i gyfreithwyr ar draws Cymru sy’n arbenigo mewn unrhyw faes cyfreithiol.


Am fwy o wybodaeth ar rai o’r meysydd hynny, cliciwch ar y bocsys priodol isod:

Cyflogaeth / Gwaith

Cyflogaeth / Gwaith

O bryd i’w gilydd mae pawb, boed yn gyflogwr neu gyflogai, yn dioddef problemau yn y gweithle. Yn aml mae modd datrys y problemau hynny drwy gymryd cyngor cyfreithiol. Adegau eraill, fe fydd y problemau yn diweddu mewn Tribiwnlys Cyflogaeth. Gall Cyfreithwyr.com gynnig y gwasanaeth yma ichi yn eich mamiaith.

Teulu

Teulu

Mae cyfraith teulu yn delio â materion megis ysgaru, gwahanu, mabwysiadu a mynediad at blant. Gall cyfraith teulu fod yn faes emosiynol iawn. Mae cyngor cyfreithiol o safon yn yr iaith o’ch dewis chi yn medru bod yn fendith mewn sefyllfaoedd anodd.

Eiddo / Tai / Tir

Eiddo / Tai / Tir

Os ydych yn dymuno prynu tŷ preswyl, tir masnachol neu fusnes, yn cael problemau gyda landlord / tenant, neu yn dymuno dod ag achos llys ynglyn ag eiddo, gallwn gynnig y gwasanaethau yma i chi yn y Gymraeg.

Busnes / Masnach

Busnes / Masnach

Mae cyfraith busnes yn cynnwys amrywiaeth o agweddau, gan gynnwys masnach, materion corfforaethol, ac eiddo masnachol. Dylai pob busnes gymryd cyngor cyfreithiol er mwyn sicrhau eu bod nhw’n cydymffurfio â’r gyfraith, ac i fod yn ymwybodol o’u hawliau. Gall hyn eich helpu i osgoi unrhyw anfanteision, a manteisio ar sefyllfaoedd i’w llawn botensial masnachol.

Anaf Personol

Anaf Personol

Mae anaf yn gallu achosi niwed corfforol a cholled ariannol. Mewn rhai sefyllfaoedd, ble’r achoswyd yr anaf gan rywun arall, mae’n bosibl y gallech hawlio iawndal.

Trosedd

Trosedd

Pe byddech yn wynebu ymchwiliad, wedi cael eich harestio neu’ch cyhuddo, yn wynebu achos llys neu yn dymuno apelio, mae gennyn gyfreithwyr mewn golwg all eich helpu.

Ymgyfreitha

Ymgyfreitha

Mae ymgyfreitha yn cynnwys nifer o agweddau gwahanol, o ymgyfreitha sifil a masnachol, i esgeulustod proffesiynol a difenwad. Mewn gwirionedd, dwyn achos llys yn erbyn unigolyn neu fusnes arall yw ymgyfreitha. Mae rhan fwyaf o ymgyfreitha yn digwydd o ganlyniad i dorri cytundeb.

Iechyd / Clinigol

Iechyd / Clinigol

Os ydych chi neu aelod o’ch teulu wedi derbyn gofal meddygol diffygiol, mae’n bosibl y gallech hawlio iawndal gan y rheini oedd yn gyfrifol am y gofal hwnnw.

Ewyllysiau / Profiant

Ewyllysiau / Profiant

Gall hyn gynnwys ysgrifennu ewyllysiau, delio ag anghydfodau ewyllysiau, delio â materion ysgutor a chynghori ar ymddiriedolaethau.

Amaeth

Amaeth

Mae cyfraith amaeth yn cynnwys darparu gwasanaethau cyfreithiol arbenigol i ffermwyr, tirfeddianwyr a thrigolion cefn gwlad.